9 September 2013

AL-ASMAUL HUSNA

AL-ASMAUL HUSNA

Nas-aluka
Nas – Aluka Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu
Awarrohmaanur Rohimul 
Almalikul Qudduusus Salaamul Mu’minul Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar – 
Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowirul Ghoffar
Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul Fattaahul ‘Aliim – 
Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul Bashiirul Hakamul’adl – 
Allathiiful Khobiir – 
Alhaliimul ‘Adhim – 
Alghofurus Syakuur – 
Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit – 
Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul Majiidul Baa’itsus Syahid –
Alhaqqulwakiil – 
Alqowiyul Matiin – 
Alwaliyul Hamiid – 
Almuhshil Mubdiul Mu’iid – 
Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum – 
Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul Muqtadirul Muqoddimul Muakh Khirul Awwalul Akhiir – 
Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul ‘Afuwwur Roufum Maalikul Mulki Dzul Jalaali Qal Ikroom – 
Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil Maani’ud Dhoor Runnaafi’un Nuurul Haadii Badii’ul Baaqii – 
Alwaaritsur rosyiidus Shobuurulladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii’ul Bashiir – 
Alloohumma Solli Afdhollas Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii

Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika Kullamaa
Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala ‘An Dzikrihil Ghoofiluun.
Posting Komentar

Friends

Slider(Do not Edit Here!)

Bottom Left

Fave This

Slider(Do not Edit Here!)

Pages

Navigation (Do not Edit Here!)

Followers

Followers